Algemene Voorwaarden VR-Blue

De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van VR-Blue: https://vr-blue.be/  (hierna: website). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds RAVEN bv. met maatschappelijke zetel te Excelsiorlaan 16, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer BE 0663.545.920 (hierna: “RAVEN”) en anderzijds de klant, in het algemeen de wederpartij van RAVEN (hierna: “de klant”). Meer bepaald zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de fysieke locatie van VR-Blue, te Diestsestraat 72, 3000 Leuven, waar de faciliteiten aangeboden worden (hierna: “VR-Blue”)

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde eenzijdig aangepast worden door RAVEN. De op het ogenblik van de aankoop geldende Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn. Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.

Artikel 1: verkoops- en betalingsvoorwaarden

 1. Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant.
 2. RAVEN bv. verbindt zich ertoe het materiaal ter beschikking te stellen voor de volledige tijdsperiode na aanvang van de sessie (hierna: speelduur).
 3. De producten en diensten geleverd door RAVEN bv., evenals de prijs, worden beschreven op de website. Uitsluitend de informatie die beschikbaar is op de meest actuele versie van de website is geldig. De beschrijving op de website geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van schrijffouten of materiële vergissingen.
 4. RAVEN bv. behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de prijs op ieder tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de aankoop op de website geafficheerde prijs is van toepassing op de aankoop.
 5. Klanten die een VR ervaring spelen verbinden zich ertoe het vooraf overeengekomen bedrag te vergoeden nadat de speelduur voltooid is. Dit kan zowel per aparte betaling of voor alle deelnemers van de groep terzelfdertijd. Prijzen voor de verschillende opties zijn te vinden op de website ( https://vr-blue.be/bookings/ ).
 6. De klant dient binnen 30 dagen het volledige bedrag te hebben betaald. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen wordt vergoed stelt RAVEN bv. de klant in gebreke.
 7. Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.
 8. In geval van reservatie dient er rekening gehouden te worden met de annulatievoorwaarden. Annulaties dienen minstens 7 kalenderdagen voor aanvang van de sessie te worden doorgegeven.
 9. Indien een annulatie binnen 7 kalenderdagen wordt doorgegeven, gelden de hieronder vermelde “Tarieven annulatie”.
 10. Klanten hebben ook de optie om hun activiteit uit te stellen, zodat ze op een later tijdstip alsnog kunnen gebruiken maken van de faciliteiten bij VR-Blue. Uitstel brengt geen extra kosten met zich mee indien meer dan 7 kalenderdagen op voorhand doorgegeven. In elk ander geval wordt er 50% van de op dat moment geldende annulatiekost ingehouden. De activiteit kan maximaal een jaar uitgesteld worden. Klanten zijn nog steeds verbonden aan dezelfde betalingsvoorwaarden, en de vooraf overeengekomen voorwaarden blijven geldig, behalve voor dranken en catering indien dit van toepassing is. Tevens zal er geen prijsvermindering plaatsvinden indien er een wijziging van de overeengekomen dienst wordt gevraagd.
 11. Bij een verkleining van de groepsgrootte gelden dezelfde annulatievoorwaarden als ze zouden gelden voor de hele groep, maar dan voor het deel van de groep dat niet aanwezig is. Het aantal spelers minder wordt verrekend volgens de hieronder vermeldde “Tarieven annulatie”. RAVEN bv. begrijpt echter dat de klant zich soms in een positie van overmacht bevindt (bv ziekte van een groepslid), en aanvaard een vermindering van het aantal spelers met maximaal 10% van het voorziene spelers zonder voorafgaande verwittiging, afgerond naar beneden (voor 16 spelers is dit 1,6; dus 1 speler in mindering).

Tarieven annulatie:

 • 7 tot 5 dagen op voorhand: 25% inhouding
 • 4 tot 2 dagen op voorhand:  50% inhouding
 • 1 dag op voorhand: 75% inhouding
 • De dag zelf: 100% inhouding

Artikel 2: offerte & facturatie

 1. Offertes blijven gedurende de door RAVEN bv. aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn wordt gesteld, is de offerte vrijblijvend.
 2. Na aanvaarding van de offerte door de klant wordt de overeenkomst gesloten en is de klant gehouden tot betaling conform de betalingsvoorwaarden.

Artikel 3: risico en aansprakelijkheid

 1. Gezien de fysieke aard van het spelen in Virtual Reality dient iedere deelnemer rekening te houden met de risico’s die het spelen van een VR ervaring met zich meebrengt. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze de gekozen VR ervaring aankunnen. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. Bij twijfel kan er altijd extra informatie gevraagd worden bij de gastheer/vrouw over de mogelijke handelingen bij de gekozen VR ervaring.
 2. RAVEN bv. is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel opgelopen bij VR-Blue.
 3. Deelname van minderjarigen is altijd op risico van de minderjarige enerzijds, en de ouders of de verantwoordelijke vergezellende meerderjarige anderzijds. Uitsluitend de deelnemer, en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke, is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade ten gevolge van het gebruik door minderjarigen van de faciliteiten.
 4. VR-Blue stelt altijd lockers ter beschikking. We raden echter aan waardevolle spullen op je lichaam te houden aangezien de lockers geen veiligheid garanderen. RAVEN bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.
 5. Bij technische problemen die het spelen van de VR ervaring onmogelijk of suboptimaal maakt kan de deelnemer beroep doen op de gastheer/vrouw ter plaatse om een oplossing te zoeken. Bij technische problemen of stopzetting n.a.v. overmacht kan de sessie ten allen tijde beëindigd worden. De sessie zal pro-rata aangerekend worden.

Artikel 4: varia

 1. Op elk geschil tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd.
 2. Iedere klacht die de klant opzichtens RAVEN zou hebben dient schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt voor de redelijke termijn wordt genomen 5 dagen na de activiteit of na het ontstaan van de klacht. Eventuele schade aanspraken dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend bij RAVEN. Een laattijdige melding van schade is niet meer aanvaardbaar. Als redelijke termijn wordt genomen 10 dagen na het ontstaan van de schade.
  Eventuele rechtsvorderingen van de klant tegen RAVEN dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klacht- of schademelding door klant jegens RAVEN aanhangig te worden gemaakt.
  De bovenvermelde dwingende termijnen worden door partijen overeengekomen en aanvaard om een problematiek inzake bewijs te vermijden en RAVEN toe te laten de klacht of de schade tijdig te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen. Indien door een laattijdige melding door de klant de rechten van RAVEN in het gedrang komen zal elke klacht of schadeaanspraak in elk geval worden afgewezen.
 3. Indien één van de artikelen of een gedeelte van de algemene voorwaarden een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.